Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1: toepasselijkheid

 

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

Artikel 2: aanbiedingen en offertes

 

1. Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De in onze prijslijsten en andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze prijzen en gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.

3.  Indien de aanvaarding, de order, afwijkt van hetgeen is aangeboden of de offerte zijn wij hieraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 

Artikel 3: orders en totstandkoming overeenkomsten

 

1. Onze overeenkomst met de koper komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van een bestelling, de order, door koper dan wel wij onverwijld met de uitvoering van de opdracht beginnen, in welk geval de overeenkomst mondeling tot stand komt.

 

Artikel 4: prijzen

 

1. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen worden alle leveringen door ons uitgevoerd tegen de prijzen, bij ons algemeen geldend op de dag van aflevering.

2. Prijzen gelden franco huis binnenland, inclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat wij bij (deel)levering een toeslag van  € 7,95 in rekening brengen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 5: verpakking

 

De wijze van verpakking wordt door ons bepaald.

 

Artikel 6: leveringstermijn

 

1. De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en binden ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

2. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst hebben bevestigd of hieraan uitvoering hebben gegeven wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.

3. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.

4. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.

 

Artikel 7: risico, reclamaties en eigendom

 

1. Zodra de zaken door ons franco huis zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper.

2. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden bij aflevering dan wel uiterlijk binnen drie dagen na bezorging, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van die gebreken vervalt.

3. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.

4. De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering ter zake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.

5.  Door ons geleverde zaken die ingevolge lid 4 van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.

 

Artikel 8: betaling

 

1. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

2. Levering onder rembours wordt voorbehouden.

3. Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de koper verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.

4. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim en de met de incasso van de vordering gemoeide kosten ingevolge de wet.

 

Artikel 9: Garantie

 

1. Onverminderd het in artikel 7 ter zake van bij aflevering waarneembare gebreken en/of tekortkomingen, bij in ontvangst nemen van de zaken dienen nadien vastgestelde gebreken of tekortkomingen onverwijld schriftelijk bij ons gemeld te worden, doch niet later dan 14 dagen na factuurdatum. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken niet bij ons reclameert, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke tekortkoming.

2. Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming hebben erkend, hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren.

3. De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

4. De koper vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden - waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard - op vergoeding van enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering.

Artikel 9.1: Herroepingsrecht

 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@acedrinks.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 10: aansprakelijkheid

 

1  Met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde en behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

2  De aansprakelijkheid van ons is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van onze aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.

3  In het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van ons voor zover deze niet door het voldoen aan onze garantie kan worden opgeheven beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 11: ontbinding

 

1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht zoals bedoeld is in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek of in het rechtsverkeer geldende opvatting worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onderleveranciers en andere buiten onze invloed liggende oorzaken.

3  Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12: geschillen en toepasselijk recht

 

1  Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan de rechter voor te leggen die volgens de wet relatief bevoegd is.

2 Op alle overeenkomsten onder deze algemene verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het ‘Weens Koopverdrag’.

Komen we er samen niet uit, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

AceDrinks
Van Hogendorpweg 93
4384HD Vlissingen
info@acedrinks.nl
06-86810180

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                              Bestelnummer :

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en) :

 

IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Filters toepassen